Zoznam uznesení zo dňa 13. decembra 2017

k Návrhu na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky
k Informácii o stave prác a ďalšom postupe v projekte ropovodu BSP (Bratislava-Schwechat Pipeline)
k Návrhu smernice vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
k Návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. februára 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 12. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2017
k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2018
k návrhu na zmenu termínu splnenia úloh č. 4 a č. 6 a návrhu na zrušenie úloh č. 2 a č. 5 z Vecného a časového harmonogramu realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k návrhu Legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022
k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku
k návrhu posilnenia značky SPP prostredníctvom poskytnutia príspevku k rozvoju audiovizuálnej kultúry
k návrhu na zmenu bodu B.6. uznesenia vlády SR č. 229 zo 7. marca 2007 v znení neskorších zmien
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci jún a úlohy č. 12 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
k návrhu Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2019 až 2024
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti
k Návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie
k Analýze súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie
k Návrhu na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti mesta Bratislava
k Zmene Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (verzia 3.0)
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska