Zoznam uznesení zo dňa 6. decembra 2017

k Návrhu dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok
k zmene Operačného programu Kvalita životného prostredia - úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja