Zoznam uznesení zo dňa 29. novembra 2017

ku Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri
ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky
k Návrhu na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k Návrhu zásad postupu delegácie Slovenskej republiky na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires, 10. - 13. decembra 2017
k Návrhu opatrení na zabezpečenie šiestej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2018
k Aktualizácii Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe
k návrhu Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania
k Správe o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (Správa o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011)
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov a bežných výdavkov určených na DPH pridelených v roku 2015 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2015 kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 14. - 15. decembra 2017 v Bruseli
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2017
k Záverečnej správe o efektívnosti účasti Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník
k návrhu Stratégie národného plánu implementácie záväzkov a kritérií vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/ 2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov