Zoznam uznesení zo dňa 22. novembra 2017

k návrhu dodatku č. 1 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky
k Návrhu revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (verzia 3.0) z dôvodu navýšenia alokácie na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
k návrhu správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2017 do konca júna 2017
k Návrhu na mimoriadny príspevok Slovenskej republiky do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike
k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k Návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady