Zoznam uznesení zo dňa 25. októbra 2017

k Informácii na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k aktualizácii Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 11. stretnutí Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 29. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom v Montreale, Kanada, v dňoch 20. - 24. novembra 2017
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou
k Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu
k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov