Zoznam uznesení zo dňa 11. októbra 2017

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 - 2020
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020
k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2018
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtovému výhľadu na roky 2019 a 2020
k Správe o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa
k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrhu aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 39. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž 30. 10. – 14. 11. 2017
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (COP5), 10. - 12. októbra 2017 v Lillafüred, Maďarsko
k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2018
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2018 až 2020
k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2018 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2018 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba
k Informácii a návrhu postupu v súdnych konaniach vedených voči Slovenskej republike - VYHRADENÝ