Zoznam uznesení zo dňa 4. októbra 2017

k Návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2018 - 2020
k Poštovej politike do roku 2021
k Návrhu finančnej stabilizácie programu zameraného na podporu zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít najmä v 150 obciach identifikovaných v pásme indexu podrozvinutosti prostredníctvom projektu Zdravé komunity na roky 2015 až 2022 a jeho dlhodobej udržateľnosti a vypracovanie Stratégie vyrovnávania rozdielov v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017
k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu Vojenskej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030
k návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Hlohovec
k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR