Zoznam uznesení zo dňa 27. septembra 2017

k Zmene Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 2.0)
k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 28. - 29. septembra 2017 v Tallinne
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2017
k návrhu Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF
k návrhu na zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2017
k návrhu na vymenovanie podpredsedu a dvoch členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k Zmene operačného programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 - 2020
k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany