Zoznam uznesení zo dňa 20. septembra 2017

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Bytča Rožňava, Liptovský Mikuláš a Stropkov
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2017
k Národnej správe Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu na vymenovanie dvoch podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Vecnému zámeru zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch