Zoznam uznesení zo dňa 24. júla 2017

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Dušana Čaploviča, Ľubomíra Petráka a Miroslava Číža na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu
k Návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016
k Správe o ukončení vyhotovovania zjednodušených registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2016
k Plánu obnovy relevantných budov 2017
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy
k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 325/2017 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016
k návrhu na ratifikáciu Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z.
k Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030
k Správe o priebehu a výsledkoch posudzovania štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2017
k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu
k Návrhu na zmenu osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby „Rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave“ č. 14260/2015-1000-16178 v lokalite Bratislava, v katastrálnom území Devínska Nová Ves
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme