Zoznam uznesení zo dňa 28. júna 2017

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie a poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na územiach okresných úradov Námestovo, Žilina, Trebišov a Komárno
k Rokovaciemu poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie
k návrhu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
k Návrhu pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k Návrhu na zapojenie Slovenskej republiky do aktivity krízového manažmentu na území Ukrajiny formou vyslania civilného experta
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2017
Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017
ku Komplexnej správe o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020
k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2016
k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Slovenskej republiky, týkajúcej sa Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, podpísanej 22. marca 2005 v Bratislave
k návrhu účasti delegácie SR na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires v dňoch 10. – 13. decembra 2017
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016
k Návrhu na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom
k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2017
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 61. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 18. – 22. septembra 2017
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Návrhu opatrení súvisiacich s výkonom funkcie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k návrhu Celkových početných stavov Vojenského spravodajstva
k Návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky