Zoznam uznesení zo dňa 21. júna 2017

k návrhu na uzatvorenie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu Novelizácie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
k návrhu Tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
k návrhu Rozpočtu na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a 3. zasadnutí zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (Protokol PRTR) v Budve, Čiernej Hore, 11. - 15. september 2017
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia
k správe o postupe v spore Gabčíkovo-Nagymaros - DÔVERNÉ