Zoznam uznesení zo dňa 14. júna 2017

k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22. - 23. júna 2017 v Bruseli
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit predsedov vlád krajín V4+Beneluxu (Poľská republika, 19. júna 2017)
k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k Návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LEYARD EUROPE s. r. o., IČO 47 247 754, na realizáciu investičného zámeru v okrese Prešov
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017
k Návrhu účasti delegácie SR na 40. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme 3. - 8. júla 2017
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi a podpredsedovi Dopravného úradu a predsedovi a podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k uzatvoreniu Dodatku k pracovnej zmluve generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu