Zoznam uznesení zo dňa 7. júna 2017

k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2017
k Analýze dopadov vtáčej chrípky na Slovensku s vyčíslením nákladov na jej likvidáciu
k Zabezpečeniu prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Správe o priebehu a výsledkoch 7. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného v dňoch 27. marca – 7. apríla 2017 vo Viedni
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016
k Správe za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018
k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Vranov nad Topľou a Svidník
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Minebea Slovakia s. r. o., IČO: 50 600 737, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Košice
k Návrhu programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v r. 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 523)
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády na zabezpečenie koordinácie systému prevencie násilia na ženách a domáceho násilia a prevádzky zariadení poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia