Zoznam uznesení zo dňa 3. mája 2017

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 106. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 5. júna do 16. júna 2017 v Ženeve
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016
k návrhu Správy o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2016
k Odpovedi vlády Slovenskej republiky na stanovisko Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien zo 7. novembra 2016 vo veci sťažnosti č. 66/2014 proti Slovenskej republike
k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017
k Národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017 – 2046
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017 – 2046
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046
k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 – 2046
Návrh na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska