Zoznam uznesení zo dňa 26. apríla 2017

k návrhu na ratifikáciu Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na zánik Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Trnava, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Poprad, Sobrance, Námestovo, Čadca a Dolný Kubín
k Návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií
k návrhu Prípravy Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a schválenie jej štatútu
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017
k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020
k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2
k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády na riešenie finančnej situácie bezpečných ženských domov a poradenských centier
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020
k návrhu Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 - 2018