Zoznam uznesení zo dňa 19. apríla 2017

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 29. apríla 2017 v Bruseli
k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k Návrhu na doplnenie Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas konania konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie