Zoznam uznesení zo dňa 11. apríla 2017

k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017
k návrhu Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020
k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020
k návrhu na zmenu a doplnenie gestorstva niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru
k Návrhu na zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s.