Zoznam uznesení zo dňa 5. apríla 2017

k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016
k Návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia
k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2016
k Návrhu Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja
k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Kežmarok a Lučenec
k návrhu na ratifikáciu Minamatského dohovoru o ortuti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
k Návrhu Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
k návrhu Zapojenia Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce
k návrhu Dobrovoľných prísľubov a záväzkov Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 - 2020
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017
ku Koncepcii rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 105. zasadnutí výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Madrid, Španielsko, v dňoch 10. – 12. mája 2017
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 13. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, Ženeva, 24. apríl - 5. máj 2017
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyšších generálskych hodností
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 495)
k návrhu Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ