Zoznam uznesení zo dňa 22. marca 2017

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (tlač 354)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Pétera Vörösa, Eleméra Jakaba a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353)
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov EÚ dňa 25. marca 2017 v Ríme
k Dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017
k Návrhu na schválenie posunu harmonogramu realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k návrhu Správy o konferencii OSN o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji Habitat III
k návrhu Správy zo 77. zasadnutia Výboru pre bývanie a pozemkový manažment (pôvodne Výbor pre ľudské sídla) EHK OSN
k Správe o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody k 31. decembru 2016
k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov