Zoznam uznesení zo dňa 8. marca 2017

k Správe o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie
k Návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Akčnému plánu pre potraviny a výživu na roky 2017 - 2025
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ