Zoznam uznesení zo dňa 1. marca 2017

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 9. - 10. marca 2017 v Bruseli
k návrhu na zmenu názvu Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe na Štipendium Martina Filka
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019
k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018
k návrhu Výročnej správy o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii - hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
k návrhu Správy o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017
k Národnému akčnému plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu na roky 2018 - 2030
k Návrhu postupu pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu
k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Okresného úradu Poprad