Zoznam uznesení zo dňa 25. januára 2017

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2017
k návrhu Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022
k Návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022
k Návrhu na pripojenie Slovenskej republiky k Deklarácii o bezpečných školách
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2017
ku Koncepcii šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky na roky 2017 - 2020