Zoznam uznesení zo dňa 11. januára 2017

k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z.
ku Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí
k Správe o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
k Správe o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 267 z 30. júna 2016
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017
k Návrhu komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia implementácie Akčného plánu FLEGT (EÚ) v podmienkach SR, najmä v oblasti implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva
k návrhu na zrušenie úlohy B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 303 z 25. júna 2014 k Zámeru - Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“
k Návrhu aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
k Strategickému plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030
k návrhu Štatútu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 - 2016
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Štatistického úradu SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Štatistického úradu SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)
k návrhu na uzatvorenie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 303)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 304)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu postupu naloženia s 0,46 %-ným podielom štátu v spoločnosti RVS, a. s.
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky
k Stratégii zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017
k Návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky a odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony