Zoznam uznesení zo dňa 7. decembra 2016

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 15. - 16. decembra 2016 v Bruseli
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k vzdaniu sa funkcie vedúceho služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
k Návrhu komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
k Vyhodnoteniu plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
k Návrhu na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO
k Návrhu majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina
k Návrhu Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. decembra 2015 a návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2015
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Trnava a Levice
k návrhu Režimu vysporiadania pohľadávky