Zoznam uznesení zo dňa 30. novembra 2016

k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
k Návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre otázky poľnohospodárstva, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti vytvorenej ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
k Zabezpečeniu prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017
k návrhu Hodnotiacej správy o vykonaní a vyhodnotení cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky
k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2016
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Protimonopolného úradu SR
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Štatistického úradu SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky
k návrhu Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o amnestiách z roku 1998
k návrhu celkových početných stavov Vojenského spravodajstva
k Návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom -VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ