Zoznam uznesení zo dňa 23. novembra 2016

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 271)
k návrhu na uzavretie Dohody o úverovom mechanizme medzi Slovenskou republikou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií – Dohoda o úverovom mechanizme pre potreby riešenia krízových situácií finančných inštitúcií
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády na zabezpečenie štátneho pohrebu bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča
k Odpovedi vlády Slovenskej republiky na stanovisko Výboru OSN pre ľudské práva zo dňa 23. marca 2016 vo veci sťažnosti č. 2062/2011 proti Slovenskej republike
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v Bieloruskej republike dňa 25. novembra 2016
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016
k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na voľbu podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k Návrhu na uzavretie memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach