Zoznam uznesení zo dňa 16. novembra 2016

k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016
k návrhu Ministerstva životného prostredia SR o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
k Zdôvodneniu výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie