Zoznam uznesení zo dňa 9. novembra 2016

k návrhu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami
k návrhu Národnej politiky zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky
k návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2015
k Dlhodobému zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 - 2021
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016
k Návrhu na vymenovanie člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony