Zoznam uznesení zo dňa 2. novembra 2016

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k Zameraniu ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020
k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016
k návrhu na vymenovanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017
k aktualizácii informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave