Zoznam uznesení zo dňa 26. októbra 2016

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor
ku Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016
k Akčnému plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020
k Návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky a návrhu štatútu
k návrhu na poverenie podpísať dokument o potvrdení pre vládu Spojených štátov amerických v súvislosti s realizáciou kontraktu č. LC-CH/4600003027 na generálne a ťažké opravy vojensko-dopravných vrtuľníkov Mi-17V-5 uzavretého medzi NATO Support and Procurement Agency (NSPA) a akciovou spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, a. s.