Zoznam uznesení zo dňa 19. októbra 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z.
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 292 zo 7. júla 2016 k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest – Habitat III, 25. – 27. júla 2016, Surabaya, Indonézia a vlastnej konferencii Habitat III, 17. – 20. októbra 2016, Quito, Ekvádor
k Správe o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky
k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008
k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016
k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2016
k Správe o stave plnenia ex ante kondicionalít k 30. 9. 2016
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 359 z 30. augusta 2016
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky