Zoznam uznesení zo dňa 12. októbra 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
k Plánu predchádzania plytvaniu potravinami
k Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 22. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 12. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Marrákeš, Maroko, 7. - 18. november 2016
k Návrhu na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom na Vysoká škola DTI
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2017
k návrhu na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby pri obci Strelníky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty