Zoznam uznesení zo dňa 5. októbra 2016

k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2014 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
k Návrhu na začatie stavby Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne - 25 Kensington Palace Gardens, Londýn
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 9. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ľubľane, Slovinsko, v dňoch 28. - 30. november 2016
k Návrhu ďalšieho postupu v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 20. - 21. októbra 2016 v Bruseli
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016
k Rozvojovému programu priorít verejných prác na roky 2017 až 2019
k Návrhu riešenia zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika
k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 356 z 23. augusta 2016 k Správe o návrhu riešenia aktuálnej situácie v projekte Zdravé komunity
k Návrhu na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR
k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017
k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019
k Návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2017 až 2019
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtovému výhľadu na roky 2018 a 2019
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2017 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba
k návrhu systematizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2017 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky