Zoznam uznesení zo dňa 28. septembra 2016

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Piešťany, Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa, Komárno, Prešov, Čadca a Revúca
k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
k návrhu kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016
k Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky
k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2017
k návrhu Stanovenia výšky zásob materiálu používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti
k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a návrhu na určenie jeho platových náležitostí
k návrhu na vymenovanie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a návrhu na doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu Plnenia opatrení Slovenskej republiky na prípravu plánu postupnej reakcie NATO
k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 139 z 18. marca 2015 k návrhu na vyjadrenie súhlasu so zahájením rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
k Návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom