Zoznam uznesení zo dňa 7. júla 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015
k návrhu na odvolanie predsedu a vymenovanie nového predsedu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom na samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy v dňoch 8. - 9. júla 2016 vo Varšave
k Štatútu Slovenskej komisie pre UNESCO
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016
k návrhu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015
k Správe o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 - 2019
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrhu na jeho aktualizáciu
k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2015
k Plánu obnovy relevantných budov 2016
k návrhu Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku
k Návrhu na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k Návrhu účasti delegácie SR na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016
k Návrhu na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob
k Štatútu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest – Habitat III, 25. – 27. júla 2016, Surabaya, Indonézia a vlastnej konferencii Habitat III, 17. – 20. októbra 2016, Quito, Ekvádor
k návrhu Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026
k Návrhu na ukončenie platnosti medzivládnych zmlúv o spolupráci vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne