Zoznam uznesení zo dňa 30. júna 2016

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157)
k Návrhu na uzavretie Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2015
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Trenčín a Bánovce nad Bebravou
k návrhu na zmenu členov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na XIV. konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) v dňoch 17. - 22. júla 2016 v Nairobi, Keňa
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2014 v kapitole Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
k návrhu na určenie funkčného platu vedúcemu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2016
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia
k Návrhu Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie
k Programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Rožňava
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
k Základným pozíciám delegácie SR na samite NATO vo Varšave (8 a 9. júla 2016)
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky