Zoznam uznesení zo dňa 23. júna 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec
k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016
k návrhu Organizačného zabezpečenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021