Zoznam uznesení zo dňa 15. júna 2016

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
k návrhu Doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie
k Správe o vykonávaní medzinárodných zmlúv
k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015
ku Komplexnému zhodnoteniu efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2014 - 2015)
k Návrhu na vymenovanie člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu znenia úlohy a zrušenie úlohy v uznesení vlády SR č. 48 z 28. januára 2015
ku Kandidatúre Slovenskej republiky na získanie štatútu pridruženého pozorovateľa Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP)
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 28. - 29. júna 2016 v Bruseli
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Správe o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na určenie funkčného platu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na určenie funkčného platu pre námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov
Vyhodnotenie usporiadania vzťahov vybraných oblastí - návrh