Zoznam uznesení zo dňa 8. júna 2016

k Návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Tretiemu protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
k Správe o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit predsedov vlád krajín V4 (Česká republika, 8. 6. 2016)
k Návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytvorených ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016
k Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky
k Modifikácii vykonávacích ustanovení Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a určenie funkcií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva financií SR (ako orgánu auditu a certifikačného orgánu) v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 - 2020
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2015 do konca decembra 2015
k Analytickému vyhodnoteniu výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2015
k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015
k návrhu Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2015
k Správe o definitívnom riešení prijatom v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky
k Správe za rok 2015 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2017
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu Štatútu Národného bezpečnostného analytického centra
k návrhu Štatútu Vojenského spravodajstva