Zoznam uznesení zo dňa 4. mája 2016

k Návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a predsedu slovenskej časti Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015
k návrhu Hodnotiacej správy k národnému projektu Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ
k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016
k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár, podpísanej 27. júna 2014 v Bratislave
k návrhu na zmenu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 3.0) v súvislosti s úpravou stratégie financovania prioritnej osi 2
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k Návrhu účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23. - 27. mája 2016, Nairobi, Keňa