Zoznam uznesení zo dňa 29. apríla 2016

k návrhu na podpis Parížskej dohody
k Návrhu na vyslovenie súhlasu ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí poveriť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a splnomocnenca vlády pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie zastupovaním Slovenskej republiky pri vykonávaní predsedníctva v Rade Európskej únie vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie
k návrhu na uzavretie Programu spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2016 - 2019
k návrhu na vymenovanie plk. PhDr. Jozefa Turčáka, generálneho riaditeľa sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála
k Návrhu na začatie stavby Rekonštrukcia objektu Stáleho zastúpenia pri Európskej únii Brusel – Avenue de Cortenbergh 79-81, Brusel
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016
k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2015
k návrhu Ministerstva životného prostredia SR o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Správe o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015)
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 105. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 30. mája do 9. júna 2016 v Ženeve
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 39. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), v Montreale v dňoch 27. septembra – 7. októbra 2016
k návrhu Štatútu Rady Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu Štatútu Úradu pre verejné obstarávanie
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2016
k Návrhu opatrení na zabezpečenie splácania záväzkov Slovenskej republiky