Zoznam uznesení zo dňa 30. marca 2016

k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Martin na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR