Zoznam uznesení zo dňa 2. marca 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
k Jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015
k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015
k Správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 18. a 19. februára 2016
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016
k návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 a č. 381 z 20. augusta 2014
k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Midia Agro, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť RKN Global Europe s. r. o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., so sídlom Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre JASPLASTIK-SK spol. s r. o., so sídlom Sídl. SNP 997/18, 924 00 Galanta
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre MAR SK, s. r. o., so sídlom Ul. Hlavná 1940, 038 52 Sučany
k návrhu Štatútu Národného bezpečnostného úradu
k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
k Východiskám implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 v znení bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 9 z 13. januára 2016 a zrušenie úlohy v bode B.8. uznesenia vlády SR č. 172 zo 16. apríla 2014
k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2016
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti