Zoznam uznesení zo dňa 24. februára 2016

k Návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní meradiel na trhu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii - hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016
k návrhu na vymenovanie zástupcu do orgánu finančnej inštitúcie
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005
k Návrhu programov Agentúry na podporu výskumu na obdobie rokov 2016 - 2019
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015
k návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2016
k Záverečnej správe o efektívnosti účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Miláno 2015
k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k Východiskám programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
k Informácii o zaslaní vyrozumenia o nesúhlase verejného ochrancu práv so stanoviskom Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k výsledkom vybavenia podnetu vydavateľa periodickej tlače, obchodnej spoločnosti N Press, s. r. o., vydavateľa Denníka N, a o neprijatí opatrení na odstránenie zisteného porušenia základných práv a slobôd Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky
k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
k Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky