Zoznam uznesení zo dňa 17. februára 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite
k Zabezpečeniu efektívnej koordinácie pri predkladaní a posudzovaní kandidatúr do medzinárodných organizácií a inštitúcií EÚ
k materiálu Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 18. - 19. februára 2016 v Bruseli
k Návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 514 zo 16. septembra 2015
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci
ktorým sa vymenúva člen Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk generálneho prokurátora Slovenskej republiky
k Spresneniu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016 schváleného uznesením vlády SR č. 37 z 3. februára 2016
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016
k materiálu Odpoveď vlády Slovenskej republiky na rozhodnutie Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie zo dňa 4. decembra 2015 vo veci sťažnosti č. 56/2014 proti Slovenskej republike
k Návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice
k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky