Zoznam uznesení zo dňa 3. februára 2016

k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2016
k Návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu
k Zameraniu bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016
k návrhu na poskytnutie dobrovoľných finančných príspevkov SR do fondov EÚ a OSN na aktivity súvisiace s riešením príčin migračnej krízy
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016
ku Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2016 - 2017
k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. plenárnom zasadnutí Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby - IPBES (20. - 28. februára 2016, Kuala Lumpur, Malajzia)
k Návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom