Zoznam uznesení zo dňa 20. januára 2016

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k Návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení rýchlostnej cesty R5 v obci Svrčinovec na území Slovenskej republiky a cesty I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území Českej republiky cez spoločnú štátnu hranicu
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2016
k návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2016
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre BcLoad, s. r. o., so sídlom Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre IEE Sensing Slovakia s. r. o., so sídlom 767, 044 55 Veľká Ida
k Návrhu na udelenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Bratislava, Vajnory - rekonštrukcia priestorov pre jednotku NFIU
k návrhu, ktorým sa zriaďuje medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu činnosti ústredných orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom