Zoznam uznesení zo dňa 13. januára 2016

k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
k Národnej stratégii manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky
k Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0
k návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 - 2019
k Vodnému plánu Slovenska
k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021)
k Aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2015 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016
k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018
k Správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2015 a východiská pre jej ďalší rozvoj
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2016
k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018
ku Koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020
k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť
k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Csabu Faragóa, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, plk. JUDr. Vladimíra Šramku, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, plk. JUDr. Mariana Slobodníka, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, plk. Juraja Bukuša, policajného pridelenca v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti do hodnosti generála