Zoznam uznesení zo dňa 16. decembra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k Správe o posudzovaní Tretej periodickej správy SR podľa Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pred Výborom proti mučeniu a návrh subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru proti mučeniu
k Medzirezortnému programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2016 až 2021
k Štatútu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
k Zameraniu zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2016
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 17. - 18. decembra 2015 v Bruseli
k Správe o priebehu a výsledkoch summitu EÚ-Afrika vo Vallette 11. - 12. 11. 2015
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2016
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od decembra 2014 do konca júna 2015
k návrhu Programu starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 - 2025
k návrhu Akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 - 2020
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 339 z 9. júla 2014
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 526 z 11. júla 1995 v znení uznesenia vlády SR č. 243 z 25. marca 2009, uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996 a uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
k Návrhu zmien a doplnenia Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a Návrhu Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja
k Návrhu Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť
k Finančnému zabezpečeniu príprav predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste SR Bratislave
k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Divadla Aréna v Bratislave
k návrhu na zmenu úlohy B.20. uznesenia vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014
k návrhu personálnych a technických opatrení Ministerstva vnútra SR v oblasti boja proti terorizmu
k Návrhu organizačných a personálnych opatrení v ozbrojených silách Slovenskej republiky na boj proti terorizmu
k Návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
k návrhu na schválenie obstarávacej ceny verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave a predĺženie obdobia jej realizácie
k Návrhu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
k Informácii o možnostiach posilnenia akcionárskych práv SR a možnosti získať dodatočný akcionársky podiel v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.